از مسیر بلوغ یا از مسیر استراتژی؟

تعریف پروژه ها و اقدامات بهبود حوزه HRM از مسیر بلوغ یا از مسیر استراتژی؟ نویسنده : امیرحسین صبورطینت 22 فروردین 1400 برای بهبود و پیشرفت در هر حوزه از جمله HRM باید پروژه و اقدام عملیاتی انجام داد. یکی از بهترین رویکردها برای تعریف پروژه ها واقدامات بهبود، عارضه یابی است. یکی از بهترین اطلاعت بیشتر دربارهاز مسیر بلوغ یا از مسیر استراتژی؟[…]

درک من از مطالعه کتاب ارزشمند: “مدیریت استراتژیک منابع انسانی” تالیف آقای دکتر قلی پور و تیم همکار ایشان

بعنوان شخصی که در حوزه میان رشته ای استراتژی و منابع انسانی فعالیت می کند بر خود لازم می دانستم که دیدگاه های استراتژیک مدل 34000 را بررسی کنم. بنابراین چند روزی روی این کتاب ارزشمند تمرکز کردم.  نظم منطقی مفید و جالب است. شروع کار با تعاریف و مفاهیم استراتژی. سپس تعاریف و مفاهیم اطلاعت بیشتر دربارهدرک من از مطالعه کتاب ارزشمند: “مدیریت استراتژیک منابع انسانی” تالیف آقای دکتر قلی پور و تیم همکار ایشان[…]