نوشتار ۳ تفاوت نسلی :

به قلم : امیرحسین صبورطینت

  • در این نوشتار، به تفاوت سوم نسل Z (افراد کمتر‌از ۲۵ ‌سال) با نسل Y (دهه شصتی ها) می پردازیم.
    نسل Z به شدت فردگراست ! فردگرایی نه به این‌ معنا که روابط اجتماعی ضعیفی دارد. متوسط تعداد دوستان اجتماعی (social friend) در شبکه اجتماعی facebook که یک‌نسل Z ای دارد حدود ۲۱۰ دوست براورد شده است ! اما نسل Z علیرغم تعدد دوستان اجتماعی، احساس تنهایی بیشتری نسبت به نسل قبل دارد. “احساس تنهایی” و “فردگرایی” لزوما دو عامل یکسان نیستند اما به نظر میرسد به شدت به یکدیگر وابسته اند. فردگرایی یعنی حرکت در راستای تحقق اهداف فردی، رجحان دادن اهداف فردی به اهداف جمعی.‌ و در عین حال “مسوولیت پذیری بیشتر”.
  •  شخص “فردگرا” لزوما مسوول زندگی خویش است و شخصا باید مسوولیت رویدادهای زندگی خویش را بپذیرد. پس به میزان مسوولیتی که برای زندگی خویش دارد، به همان میزان، “آزادی” مطالبه میکند. بنابراین درجه بالای مطالبه گری آزادی نسل Z نیز با “فردگرایی” و “احساس تنهایی” این نسل همبسته است.
  •  اقای “هافستد” که در خصوص تفاوت فرهنگی ملتهای مختلف سالیان سال تحقیق کرده است، جمع گرایی را مشخصه جوامع شرقی و فردگرایی‌را مشخصه فرهنگ غربی قلمداد نموده است. به نظر میرسد باید طبقه بندی جدیدی حول نسل ها ارائه نمود. فرضیه بنده این‌است که دیگر نمیتوان فردگرایی را مشخصه غرب و جمع گرایی را مشخصه شرق بیان نمود. احتمالا در تحولات دنیای امروز؛ “فردگرایی” مشخصه نسل Z و “جمع گرایی” مشخصه نسل Y و بالاخص X است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

To use reCAPTCHA you must get an API key from https://www.google.com/recaptcha/admin/create