انتخاب مدل مناسب راهبری یک هلدینگ بر شرکتهای تابعه

یکی از مواردی که یک شرکت هلدینگ در استراتژی های خود باید مشخص نماید، تعیین سبک مدیریتی آن بر شرکتهای تابعه می باشد. شاید سه سبک کنترل مالی، کنترل استراتژیک، و برنامه ریزی استراتژیک را شنیده باشید. در یک سر طیف، هلدینگ کلا شرکتهای تابعه را به حال خود رها می کند و فقط نظارت مالی سالانه روی آنها بعمل می آورد (کنترل مالی) و در سر دیگر طیف، هلدینگ حتی بر برنامه ریزی عملیاتی شرکتهای تابعه نیز دخالت می کند (مدل برنامه ریزی استراتژیک)  در مدل دیگری به نام همیلتون، 4 سبک برای اداره شرکتهای تابعه توسط هلدینگ مطرح شده است که در شکل زیر نمایش داده شده است.

 

اینکه سبک مطلوب کدام یک از 4 سبک فوق باشد به پارامترهایی بستگی دارد که در پروفایل فرضی فوق ملاحظه می کنید. اینجانب بر اساس تجربیات فردی خودم، یک پرسشنامه کاربردی بر اساس چارچوب فوق برای انتخاب سبک رهبری مناسب بر شرکتهای تابعه طراحی کرده ام که در زیر ارائه شده است.

 

روش اجرايی شناسايی الگوی راهبری فعلی و مطلوب

 

مقدمه:

این پرسشنامه که ترکیبی از سوالات باز و بسته و بر مبنای مدلهای 4 گانه راهبری شرکتهای هلدینگ طراحی شده است، به منظور درک الگوی فعلی و مطلوب هلدینگ در مدیریت، هدایت، و نظارت شرکتهای تابعه ارائه شده که یکی از وجوه اساسی شرکتهای هلدینگ می باشد. خواهشمند است بخشی از وقت ارزشمند خود را صرف پاسخ های دقیق و صحیح به این پرسشنامه نمایید.

با تشکر

 

بخش اول: ارتباط میان کسب و کارهای تابعه

الف) نوع ارتباط کسب و کارهای تابعه از منظر همپوشانی مشتریان

کدام گزینه در مورد کسب و کارهای تابعه شما صدق می کند؟

گزینه 1:همپوشانی مشتریان کسب و کارهای تابعه زیاد است. به عبارتی مشتریان کاملا یکسانی دارند.  

گزینه 2: مشتریان کسب وکارهای تابعه با همهمپوشانی دارند اما هرکدام، تعداد اندکی مشتریان جداگانه دارند.  

گزینه 3: مشتریان کسب و کارهای تابعه تا حدود زیادی از هم متفاوتند گرچه مشتریان یکسان هم دارند.

گزینه 4: مشتریان کسب و کارهای تابعه ما کاملا از هم متفاوت هستند و همپوشانی ندارند.

چنانچه توضیحات تکمیلی دارید مرقوم فرمایید:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ب) نوع ارتباط کسب و کارهای تابعه از منظر منابع

کدام گزینه در مورد کسب و کارهای تابعه شما صدق می کند؟

گزینه 1:مشتریان کسب و کارهای تابعه ما از منابع (خصوصا مالی) کاملا مشترکی استفاده می کنند.

گزینه 2: مشتریان کسب و کارهای تابعه ما از منابع (خصوصا مالی) نسبتا مشترکی استفاده می کنند.

گزینه 3: مشتریان کسب و کارهای تابعه ما از منابع (خصوصا مالی) نسبتا متفاوتی استفاده می کنند.

گزینه 4: مشتریان کسب و کارهای تابعه ما از منابع (خصوصا مالی) کاملا متفاوتی استفاده می کنند.

چنانچه توضیحات تکمیلی دارید مرقوم فرمایید:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ج) نوع ارتباط کسب و کارهای تابعه از منظر پخش ریسک

کدام گزینه در مورد کسب و کارهای تابعه شما صدق می کند؟

گزینه 1:تصمیمات کلیدی هر کسب و کار، قطعا ریسک های مثبت یا منفی را برای کل آنها به همراه دارد

گزینه 2: تصمیمات کلیدی هر کسب وکار، می تواند ریسک های مثبت یا منف برای سایرین داشته باشد

گزینه 3:تصمیمات کلیدی هر کسب و کار تابعه، چندان روی سایر کسب وکارها تاثیرگذار نیست.

گزینه 4: تصمیمات کلیدی هر کسب وکار تابعه، به روی سایر کسب و کارها تاثیرگذار نیست.

چنانچه توضیحات تکمیلی دارید مرقوم فرمایید:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

بخش دوم: پویایی بازار

الف) نوع ارتباط کسب و کارهای تابعه از منظر قطعیت بازار

کدام گزینه در مورد کسب و کارهای تابعه شما صدق می کند؟

گزینه 1:بازار کسب و کارهای تابعه ما تا حدود زیادی باثبات و مشخص است.

گزینه 2: بازار کسب و کارهای تابعه ما نسبتا باثبات و مشخص است.

گزینه 3:بازار کسب و کارهای تابعه ما تا حدودی غیرقطعی و پیچیده است.

گزینه 4: بازار کسب و کارهای تابعه ما تا حدود زیادی غیرقطعی و پیچیده است.

چنانچه توضیحات تکمیلی دارید مرقوم فرمایید:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ب) نوع ارتباط کسب و کارهای تابعه از منظر موضوعات استراتژیک

کدام گزینه در مورد کسب و کارهای تابعه شما صدق می کند؟

گزینه 1:  دغدغه های اصلی و موضوعات کلیدی کسب وکارهای تابعه ما بسیار مشترک است.

گزینه 2: دغدغه های اصلی و موضوعات کلیدی کسب وکارهای تابعه ما تا حدودی مشترک است.  

گزینه 3: دغدغه های اصلی و موضوعات کلیدی کسب و کارهای تابعه ما تا حدودی متفاوت است.

گزینه 4: دغدغه های اصلی و موضوعات کلیدی کسب و کارهای تابعه ما کاملا متفاوت است.  

چنانچه توضیحات تکمیلی دارید مرقوم فرمایید:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

بخش سوم: ساختار کسب و کارهای تابعه

الف) وضعیت کسب و کارهای تابعه از منظر گزارش دهی مالی

کدام گزینه در مورد کسب و کارهای تابعه شما صدق می کند؟

گزینه 1:  نحوه گزارشدهی مالی کسب و کارهای تابعه به ما تا حدود زیادی غیرشفاف است.  

گزینه 2: نحوه گزارشدهی مالی کسب و کارهای تابعه به ما معمولا غیرشفاف است.

گزینه 3: نحوه گزارشدهی مالی کسب و کارهای تابعه به ما نسبتا شفاف است.  

گزینه 4: نحوه گزارشدهی مالی کسب و کارهای تابعه به ما کاملا شفاف است.  

چنانچه توضیحات تکمیلی دارید مرقوم فرمایید:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ب) وضعیت کسب و کارهای تابعه از منظر ساختار آنها

کدام گزینه در مورد کسب و کارهای تابعه شما صدق می کند؟

گزینه 1:ساختار کسب و کارهای تابعه ما اشکالات و کاستی های زیادی دارد.

گزینه 2: ساختار کسب و کارهای تابعه ما اشکالات و کاستی هایی دارد.

گزینه 3:ساختار کسب وکارهای تابعه ما نسبتا مطلوب و سالم است.

گزینه 4: ساختار کسب و کارهای تابعه ما کاملا طبیعی و مناسب است.

چنانچه توضیحات تکمیلی دارید مرقوم فرمایید:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

بخش چهارم: سبک های رهبری و مدیریتی

الف) وضعیت شرکت ما (هلدینگ) از منظر سبک رهبری

کدام گزینه در مورد سبک رهبری مدیرارشد هلدینگ در ارتباط با شرکتها صدق می کند؟

گزینه 1:  ما سعی می کنیم کسب وکارهای تابعه خود را در همه امور، مدیریت و نظارت کنیم.   

گزینه 2: ما سعی می کنیم کسب و کارهای تابعه خود را در امور اصلی شان مدیریت و نظارت کنیم.

گزینه 3: ما سعی می کنیم خطوط کلی را به کسب و کارها بدهیم و حول آن، ایشان را راهبری کنیم.   

گزینه 4: ما کسب و کارهای تابعه را تا حدود زیادی به حال خود رها کرده و صرفا آنها را رهبری کنیم

چنانچه توضیحات تکمیلی دارید مرقوم فرمایید:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ب) وضعیت شرکت ما (هلدینگ) از منظر مدل مدیریتی وضع موجود   

کدام گزینه در مورد مدل مدیریتی هلدینگ در ارتباط با کسب وکارهای تابعه صدق می کند؟

گزینه 1:  ما دستور می دهیم و کنترل می کنیم. (Command and control(

گزینه 2: ما دستور می  دهیم ولی اختیار عمل نسبی را برای کسب وکارها قائل هستیم.

گزینه 3:ما سعی می کنیم در تصمیمات کلیدی، کسب وکارها خودشان تصمیم بگیرند.   

گزینه 4: ما کلیه امور با به شرکتها تفویض کرده و فقط چندماه یک بار از آنها گزارش می گیریم.

چنانچه توضیحات تکمیلی دارید مرقوم فرمایید:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

بخش پنجم: پذیرش و آمادگی

الف) بلوغ و آمادگی کسب وکارهای تابعه  

کدام گزینه در مورد پذیرش، بلوغ و آمادگی کسب و کارهای تابعه صدق می کند.

گزینه 1:  کسب وکارهای ما فقط عملیاتی هستند و از منظر توان مدیریتی اصلا توسعه یافته نیستند.

گزینه 2: کسب و کارهای ما توان اندک و محدودی در دانش کسب و کار و مدیریت دارند.  

گزینه 3: کسب وکارهای ما در حوزه فعالیت خود، نسبتا توسعه یافته و بالغ هستند.    

گزینه 4: کسب و کارهای ما توسعه یافته، و بالغ بوده و پذیرش بالایی برای تغییر یا بهبود دارند.

چنانچه توضیحات تکمیلی دارید مرقوم فرمایید:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ب) بلوغ و آمادگی شرکت ما (هلدینگ)   

کدام گزینه در مورد آمادگی و توانمندی هلدینگ صدق می کند؟

گزینه 1:  آمادگی هلدینگ برای تحول یا پذیرش تغییرات، خیلی ضعیف است.   

گزینه 2: آمادگی هلدینگ برای تحول یا پذیرش تغییرات، تا حدودی کم است.

گزینه 3:ما نسبتا آماده پذیرش تغییرات و تحولات هستیم.

گزینه 4: ما کلیه امور با به کسب وکارها تفویض کرده و فقط چندماه یک بار از آنها گزارش می گیریم.   

چنانچه توضیحات تکمیلی دارید مرقوم فرمایید:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

0