فوریه 21, 2022

رفتار سازمانی

ویدئوهای اموزش رفتار سازمانی

ویدئو اموزش رفتار سازمانی دکتر صبورطینت (پارت اول)
ویدئو اموزش رفتار سازمانی دکتر صبورطینت (پارت دوم)
ویدئو اموزش رفتار سازمانی دکتر صبورطینت (پارت سوم)
ویدئو اموزش رفتار سازمانی دکتر صبورطینت (پارت چهارم)
ویدئو اموزش رفتار سازمانی دکتر صبورطینت (پارت پنجم)
ویدئو اموزش رفتار سازمانی دکتر صبورطینت (پارت ششم)

پادکست شماره 1 اموزش رفتار از قلب بازی مافیا

آموزش رفتار سازمانی از قلب بازی مافیا توسط دکتر صبورطینت طراحی شد
حضور دکتر صبورطینت در کافه های مافیا در تهران واجرای ازمایشی این بازی
طراحی کارگاه "یک بازی بیست درس" برای اموزش رفتار سازمانی از قلب بازی مافیا
پادکست : توضیحات دکتر صبورطینت در خصوص کارگاه رفتار سازمانی از قلب بازی مافیا
تیزر ویدئویی از بازی مافیا و اموزش رفتار سازمانی توسط دکتر صبورطینت
تیزر ویدئویی دیگری از بازی مافیا و اموزش رفتار سازمانی توسط دکتر صبورطینت

پادکست شماره 2 مدیر خود را مدیریت کنید

پادکست مدیر خود را مدیریت کنید با روایت دکتر صبورطینت
تیزر معرفی پادکست مدیر خود را مدیریت کنید