مارس 2, 2022

شرکا و همکاران کلیدی

همکاری دکتر صبورطینت با انجمن مدیریت دانش اتریش (سخنرانی مربوط به سال 2017)

همکاری دکتر صبورطیت با موسسه آموزش عالی ازاد هفتاد (haftad.ac.ir)