طرح پیشنهادی جامعه پذیرسازی نیروهای جدیدالورود

به قلم: امیرحسین صبورطینت جامعه پذیرسازی در حوزه منابع انسانی، به مجموعه اقداماتی است که انجام می دهیم تا کارمند جدیدالورود به شرکت را با اهداف و ارزشها و هنجارهای شرکت و فرهنگ سازمانی آن آشنا کنیم تا کارمند بتواند با اثربخشی بیشتری در آینده برای شرکت کار کند. کارمندی که با شرکت آشنا نشده اطلاعت بیشتر دربارهطرح پیشنهادی جامعه پذیرسازی نیروهای جدیدالورود[…]

استراتژی منابع انسانی – قسمت اول

به طور کلی و بر اساس آموزه هایی که از اساتید حوزه استراتژی وظیفه ای داشتم، به نظر می رسد اکثریت مدلهای تدوین استراتژی منابع انسانی را می توان در 3 دسته کلی طبقه بندی نمود     همچنین از نظر کارکردی، استراتژی منابع انسانی یکی از استراتژی های وظیفه ای شرکت و ذیل استراتژی اطلاعت بیشتر دربارهاستراتژی منابع انسانی – قسمت اول[…]

استراتژی منابع انسانی (بخش دوم)

به قلم: امیرحسین صبورطینت همانطور که گفتیم یکی دیگر از رویکردهای تدوین استراتژی منابع انسانی، رویکرد اقتضایی است.شاید عبارت “ماتریس نقاط مرجع استراتژیک” یا SRP را شنیده باشید. در این نوشتار من سعی کرده ام شیوه تدوین استراتژی منابع انسانی با این ماتریس را به روش کاربردی تری نسبت به انچه ممکن است مطالعه کرده اطلاعت بیشتر دربارهاستراتژی منابع انسانی (بخش دوم)[…]

مقاله آینده سیستم های مدیریت عملکرد نیروی انسانی

(مطالعه موردی: کارت متوازن فردی شرکت مهندسی و ساخت تجهیزات سپاهان مپنا) نویسندگان: ایمان آدمی، رئیس اداره سیستمهای منابع انسانی شرکت تجهیزات سپاهان گروه مپنا امیرحسین صبورطیت، دکترای مدیریت منابع انسانی دانشگاه تهران و مشاور شرکت مشاوران سرآمد کسب و کار   چکیده: بررسی ها و تحقیقات دهه اخیر نشان می دهد که یکی از اطلاعت بیشتر دربارهمقاله آینده سیستم های مدیریت عملکرد نیروی انسانی[…]