خلاصه کتاب کانون ارزیابی و مدیران-فصل ششم

نکات مهم فصل ششم کتاب – آموزش ارزیاب ها مهم ترین عامل صحت نتایج کانون، در اختیار داشتن ارزیابان حرفه اي آموزش دیده است. پایا بودن ارزیابی بدین معنا است که در شرایط زمانی و مکانی مختلف ، نتایج ارزیابی یکسان باشد. اگر کانون ارزیابی با هدف استخدام باشد، بهترین ارزیابان، مافوق ها هستند. مثلا اطلاعت بیشتر دربارهخلاصه کتاب کانون ارزیابی و مدیران-فصل ششم[…]

خلاصه کتاب کانون ارزیابی و مدیران-فصل پنجم

نکات مهم فصل پنجم کتاب – برنامه ریزي براي اجراي کانون : بسیاري از سازمانهایی که اولین بار کانون اجرا می کنند، برنامه ریزي براي اجراي آن را ترسناك می دانند….. معمولا باید یک مدیر کانون مشخص کنیم که اگرچه مسلط به ارزیابی است ولی خودش در فاز ارزیابی دخالت نکند. چون وظایف مدیر کانون، اطلاعت بیشتر دربارهخلاصه کتاب کانون ارزیابی و مدیران-فصل پنجم[…]

خلاصه کتاب کانون ارزیابی و مدیران-فصل سوم

نکات مهم فصل سوم کتاب – طراحی مدل شایستگی: این فاز را می توان تحلیل شغل نیز نامید. البته تحلیل شغل با رویکرد رفتارمحور اگر تحلیل شغل و استخراج معیارهاي شایستگی خوب انجام نشود، افراد بر اساس معیارهاي نامناسبی قضاوت خواهند شد. در طراحی مدل شایستگی، صرف اینکه نام معیار را ذکر کنیم کافی نیست- اطلاعت بیشتر دربارهخلاصه کتاب کانون ارزیابی و مدیران-فصل سوم[…]

خلاصه کتاب کانون ارزیابی و مدیران-فصل دوم

نکات مهم فصل دوم کتاب : به طور کلی دو نوع کانون داریم: کانون ارزیابی، کانون توسعه اي، که این دو در نحوه طراحی و اهداف، تفاوتهاي اساسی با هم دارند. براي افزایش اعتبار کانون هاي ارزیابی، باید آنها را با آزمون هوش، آزمون شخصیت، و مصاحبه ترکیب کرد. اگر این ترکیب صورت پذیرد اعتبار اطلاعت بیشتر دربارهخلاصه کتاب کانون ارزیابی و مدیران-فصل دوم[…]

خلاصه کتاب کانون ارزیابی و مدیران-فصل اول

مترجم: مسعود سلطانی، نویسنده: نیگل پوا، یان بالانتاین
خلاصه نویسی: امیرحسین صبورطینت، معاونت برنامه ریزي شرکت ایران ترانسفو

نکات مهم فصل اول کتاب :

[…]

0