استراتژی منابع انسانی (بخش دوم)

به قلم: امیرحسین صبورطینت همانطور که گفتیم یکی دیگر از رویکردهای تدوین استراتژی منابع انسانی، رویکرد اقتضایی است.شاید عبارت “ماتریس نقاط مرجع استراتژیک” یا SRP را شنیده باشید. در این نوشتار من سعی کرده ام شیوه تدوین استراتژی منابع انسانی با این ماتریس را به روش کاربردی تری نسبت به انچه ممکن است مطالعه کرده اطلاعت بیشتر دربارهاستراتژی منابع انسانی (بخش دوم)[…]

مقاله آینده سیستم های مدیریت عملکرد نیروی انسانی

(مطالعه موردی: کارت متوازن فردی شرکت مهندسی و ساخت تجهیزات سپاهان مپنا) نویسندگان: ایمان آدمی، رئیس اداره سیستمهای منابع انسانی شرکت تجهیزات سپاهان گروه مپنا امیرحسین صبورطیت، دکترای مدیریت منابع انسانی دانشگاه تهران و مشاور شرکت مشاوران سرآمد کسب و کار   چکیده: بررسی ها و تحقیقات دهه اخیر نشان می دهد که یکی از اطلاعت بیشتر دربارهمقاله آینده سیستم های مدیریت عملکرد نیروی انسانی[…]

خلاصه کتاب کانون ارزیابی و مدیران-فصل چهارم

نکات مهم فصل چهارم کتاب – طراحی تمرینها : معمولا مهارتهاي رهبري افراد از طریق بحث گروهی Group Discussion سنجیده می شود. تمرین هاي کانون باید عادلانه طراحی شود. مثلا تمرین هایی که یک آشنایی قبلی خاص با یک فرهنگ یا رشته تخصصی خاصی می طلبد توصیه نمی شود. در کانونهاي ارزیابی به طور معمول اطلاعت بیشتر دربارهخلاصه کتاب کانون ارزیابی و مدیران-فصل چهارم[…]