از مسیر بلوغ یا از مسیر استراتژی؟

تعریف پروژه ها و اقدامات بهبود حوزه HRM
از مسیر بلوغ یا از مسیر استراتژی؟
نویسنده : امیرحسین صبورطینت 22 فروردین 1400

برای بهبود و پیشرفت در هر حوزه از جمله HRM باید پروژه و اقدام عملیاتی انجام داد.
یکی از بهترین رویکردها برای تعریف پروژه ها واقدامات بهبود، عارضه یابی است.
یکی از بهترین رویکردها نیز عارضه یابی با مدلهای بلوغ نظیر 34000 است.
در این روش، بلوغ توانمندسازها (14 فرایند) و نگرش ها (12 نگرش) سنجش و پروژه های بهبود تعریف می شود.
اما :
وقتی مدلهای برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی را نیز بررسی می کنی، متوجه می شوی که از مسیر برنامه ریزی استراتژیک HR نیز می توان استراتژی، سپس تاکتیک، و سپس پروژه و اقدام تعریف کرد.
اصلا خروجی استراتژی، (چه در سطح بیزنس و چه در سطوح وظیفه)، تعریف پروژه و رسیدن به یک سبد از پروژه هاست.
بسیاری از مدلها مثل مشولم و بامبرگر (رویکردهای ترکیبی) از استراتژی عمومی HR شروع می کنند، سپس به استراتژی های تخصصی HR می رسند (استراتژی جذب، استراتژی روابط کار، استراتژی جبران خدمات، و ..)، و سپس به اقدامات و تعریف پروژه می رسند.

و اما پاسخ بنده بر اساس مطالعات نظری و اموزه های تجربی شخصی :
سازمانی که در سطوح بلوغ هفتگانه مدل 34000 ، در سطوح بلوغ کمتر از 5 قرار دارد، آنقدر کارهای انجام نشده در حوزه HR دارد که بر اساس اسیب شناسی بلوغ، برایش پروژه بهبود تعریف شود. چنین سازمانی مثلا باید طبقه بندی مشاغل انجام دهد، ساختار اولیه ای طراحی کند و غیره. پس اصلا نیازی به برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی ندارد و لذا از مسیر بلوغ، پروژه های بهبود و تعالی تعریف کند. در کتاب 34000 هم می بینیم که اصولا اتصال های استراتژیک در فرایندهای مختلف منابع انسانی، تازه از سطح بلوغ 5 این فرایندها آغاز می شود.
اما شرکتهایی که در بلوغ منابع انسانی در فرایندهای مختلف، به سطوح بلوغ 5 دست پیدا نموده اند، منبعد هر پروژه ای در حوزه های منابع انسانی از جمله جذب، جبران خدمات، روابط کار و غیره بخواهند تعریف کنند باید استراتژیک باشد. و لذا احتمالا مسیر برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی، مسیر مطمئنی برای تعریف و رسیدن به پروژه ها و اقدامات عملیاتی این حوزه باشد.
با این توصیف :

امیرحسین صبورطینت 22 فروردین 1400

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

To use reCAPTCHA you must get an API key from https://www.google.com/recaptcha/admin/create