کانون ارزیابی

پادکست و مقالات

پادکست کانون ارزیابی چیست ؟ (روایتی از دکتر صبورطینت)
جزوه مدلهای شایستگی دکتر صبورطینت
خلاصه کتاب کانون ارزیابی نیگل پوا (به قلم دکتر صبورطینت)
مدل شایستگی های مدیران انجمن منابع انسانی امریکا
مدل شایستگی های مدیران سازمان OECD
مدل شایستگی های مدیران UNIDO
مقاله کانون ارزیابی به قلم دکتر صبورطینت بخش اول
مقاله کانون ارزیابی به قلم دکتر صبورطینت بخش دوم
مقاله کانون ارزیابی به قلم دکتر صبورطینت بخش سوم
مقاله کانون ارزیابی به قلم دکتر صبورطینت بخش چهارم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

To use reCAPTCHA you must get an API key from https://www.google.com/recaptcha/admin/create