خلاصه کتاب کانون ارزیابی و مدیران-فصل هفتم

نکات مهم فصل هفتم کتاب – اجراي کانون ارزیابی
در روز اجراي کانون ارزیابی، نقش مدیر کانون بسیار حائز اهمیت است.
یک یا دو روز قبل از برگزاري کانون، مجددا به محل برگزاري سر بزنید و از صحت استقرار و وجود تمام
تجهیزات، اطمینان حاصل کنید.
می توانید اتاق ها را شماره گذاري کنید و در کروکی هاي راهنما از شماره ها استفاده کنید.
چند نوع برنامه زمانی را از قبل آماده کرده باشید: برنامه زمانی کل روز که تمام جزئیات را نشان دهد،
برنامه زمانی به ازاي هر شرکت کننده، برنامه زمانی به ازاي هر ارزیاب. ماتریس ارزیاب- شرکت کننده-
تمرین را حتما از قبل تهیه کرده باشید.
عکس شرکت کنندگان را تهیه کنید و قبل از شروع کانون از ایشان و از تیم ارزیابی عکس بگیرید.
راهنماي شرکت کنندگان و راهنماي ارزیابان را قبلا به تعداد کافی تکثیر نموده و در اختیار ایشان قرار
دهید.
قبل از برگزاري کانون، رزومه شرکت کنندگان را در اختیار ارزیابان قرار داده باشید.

ارزیاب ها در طول اجراي کانون، در عین صمیمیت، فضاي رفتار و اخلاق حرفه اي را کاملا رعایت کنند.
ارزیاب ها به هیچ شرکت کننده اي توجه ویژه و خاص نداشته باشند و با همه یکسان برخورد کنند.
جلسه توجیهی براي شرکت کنندگان را نیز قبل از برگزاري کانون یا صبح روز کانون تشکیل دهید.
هیچ یک از اهداف کانون را از شرکت کنندگان مخفی نکنید. ایشان حق اطلاع از اهداف برگزاري کانون
را دارند.
مدیر کانون در حین اجراي کانون، وظیفه کنترل کیفی ارزیابان را بر عهده دارد.
مدیر کانون در حین اجراي کانون، وظیفه کنترل کیفی شرکت کنندگان را نیز بر عهده دارد.
مدیر کانون در حین اجراي کانون، وظیفه اصلاح رفتارهاي غلط ارزیابان و شرکت کنندگان را نیز عهده
دار است.
مدیر کانون، راهبري جلسه اجماع ارزیابان را نیز بر عهده دارد.
گاهی در جلسه اجماع لازم است در خصوص هر یک از شرکت کنندگان، حتی یک ساعت بحث شود.
متداول است که در جلسه اجماع، فرد به فرد روي هر معیار بررسی ها انجام می شود و چالشها صورت
گرفته و در نهایت وفاق حاصل می شود.
بعضی از کانونهاي ارزیابی، جلسه اجماع ندارند و امتیازات ارزیابان مختلف را با روشهاي آماري دقیق
ارزیابی می کنند.
شیوه ها و سبک هاي مختلفی براي جلسه اجماع وجود دارد و هر یک که براي فرهنگ سازمان مناسب
است باید انتخاب شود.

0

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

To use reCAPTCHA you must get an API key from https://www.google.com/recaptcha/admin/create