خلاصه کتاب کانون ارزیابی و مدیران-فصل نهم

نکات مهم فصل نهم کتاب – سنجش اعتبار کانون ارزیابی

همانطور که عنوان شد اعتبار پیش بینی کانونهاي ارزیابی با ترکیب نمودن ابزارها با مصاحبه هاي روان
شناختی، و تست هاي هوش و شخصیت افزایش می یابد.
البته گاهی شاهد کانون هاي ارزیابی ضعیف نیز هستیم. استفاده از ارزیابان غیر حرفه اي، عدم طراحی
مدل شایستگی مطلوب، عدم رغبت مدیران به برگزاري کانون می تواند از جمله دلایل شکست باشد.
یکی از ابزارهاي سنجش اعتبار کانون، پرسشنامه رضایت کانون است که باید بصورت جداگانه توسط
شرکت کنندگان، ارزیابان، مافوق ها و تیم منابع انسانی تکمیل شود. نمونه هایی از این پرسشنامه ها در
صفحات 213 و 214 کتاب ارائه شده است.
یکی دیگر از ابزارهاي سنجش اعتبار کانون، اندازه گیري قدرت پیش بینی کانون در خصوص رفتار افراد
است که بعد از گذشت مدت نسبتا طولانی، قابل اندازه گیري است.
حتی می توانید روي امتیازات ارائه شده ارزیابان، تحلیل هاي آماري انجام دهید. مثلا انحراف معیار
امتیازهاي یک ارزیاب را سنجش کنید. شاید نشانگر این باشد که ارزیاب مربوطه، تمایل به مرکز دارد.
آموزش نامناسب ارزیابها، معمولا باعث گرایش به مرکز می شود.
همبستگی بسیار زیاد امتیاز دومعیار در همه افراد، می تواند نشانگر خطاي تشابه باشد. یعنی این دو
معیار، اصالتا یکی است و در ذهن ارزیابها، تفکیک نشده است.
البته، سنجش قدرت پیش بینی کانون در آینده، امري دشوار و گاهی غیرممکن است چون مثل تحقیق
هاي دارویی نیست که بتوان اثر متغیرهاي دیگر را حذف کرد.
مثلا ممکن است کانون در ارائه برنامه هاي توسعه فردي خوب عمل کرده باشد اما فرد همچنان به دلیل
مشکلات زندگی فردي نظیر طلاق، کماکان عملکرد ضعیفی از خود نشان دهد.

جالب این است که بعد از کانون، شرکت کنندگان آن بسیار انگیزه دارند تا عملکرد خود را بهبود
بخشند. جالب اینکه مافوق ها نیز تمایل دارند به آنها مسوولیت بیشتر بدهند. همین انگیزه، گاهی عامل
افزایش اعتبار کانون است.

0

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

To use reCAPTCHA you must get an API key from https://www.google.com/recaptcha/admin/create