خلاصه کتاب کانون ارزیابی و مدیران-فصل یازدهم

نکات مهم فصل یازدهم کتاب – روندهاي آتی
بجاي فرم دست نویس، برخی ارزیابها از کامپیوتر براي تدوین گزارشهاي خود استفاده می کنند.

امتیازدهی الکترونیکی است و تا پیش از جلسه اجماع، ارزیابها از امتیاز یکدیگر مطلع نمی شوند.
نرم افزارهاي خاصی براي اجراي کانون ارزیابی، طراحی شده است.
این نرم افزارها، تحلیل هاي آماري را نیز جهت بررسی اعتبار نتایج کانون ارزیابی انجام می دهند.
بسیاري از تمرین هاي نوشتاري، در حال حاضر بصورت تایپ کردن انجام می شود. لذا شرکت کنندگان
مجازند لب تاپ در اختیار داشته باشند.
شماري از کانون ها نیز از ویدئو و نوار ضبط صوت استفاده می کنند.
بسیاري از آزمونهاي روانشناسی ، هوش، و شخصیت شناسی در روز کانون آنلاین برگزار می شود.
البته یادمان باشد، رویه هاي ارزیابی که در آن، ارزیابی شونده، واکنش رفتاري بروز نمی دهد، طبق
تعریف، کانون ارزیابی نیست.
امتیازهاي یک تمرین، نسبت به امتیازهاي یک معیار، منسجم تر است و به این پدیده، اثر تمرین گفته
می شود.
در ملاحظات اخلاقی کانون هاي ارزیابی، بروز هیچ تبعیضی در معرفی شدگان به کانون هاي استخدام
مجاز نیست.
در طراحی سازه و مدل شایستگی، طراحی معیارها به نحوي که انعکاسی از شغل موردنظر باشد موجب
افزایش اعتبار و عدالت کانون می شود.
براي ایجاد عدالت بیشتر، هیچ یک از شرکت کنندگان نباید نسبت به سایرین، آشنایی بیشتري با فضاي
برگزاري کانون داشته باشد.
اگر کانون در بافتی چندفرهنگی رخ می دهد، بایستی اثر متغیرهاي فرهنگی را در طراحی تمرین ها
حذف نمود.
تحقیقات نشان داده است که بعضی از کشورها کمتر و بعضی بیشتر از کانونهاي ارزیابی استفاده می
کنند.

در طراحی ابزارها، باید اثرات فرهنگی را حذف کنیم. مثلا هرگز نباید پیش داوري کنیم که الگوي غربی
، یک الگوي اثربخش تر در رهبري می باشد.

 

پایان…

0

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

To use reCAPTCHA you must get an API key from https://www.google.com/recaptcha/admin/create