فوریه 25, 2022

مگاترندها

مقاله آینده پژوهشی شرکت دیلویت (جهان تا سال 2030)
مقاله آینده پژوهی شرکت EY (جهان از سال 2020)
مقاله آینده پژوهی کسب و کارها از شرکت Frost
مقاله آینده پژوهی کسب وکارها پارت دوم از شرکت فراست
مقاله آینده پژوهی شرکت KPMG (آینده جهان و کسب و کارها تا 2030)
مگاترندها چیستند ؟ (تهیه شده توسط بیزنس اسکول ماهان با روایت دکتر صبورطینت)