خلاصه کتاب کانون ارزیابی و مدیران-فصل یازدهم

نکات مهم فصل یازدهم کتاب – روندهاي آتی بجاي فرم دست نویس، برخی ارزیابها از کامپیوتر براي تدوین گزارشهاي خود استفاده می کنند. امتیازدهی الکترونیکی است و تا پیش از جلسه اجماع، ارزیابها از امتیاز یکدیگر مطلع نمی شوند. نرم افزارهاي خاصی براي اجراي کانون ارزیابی، طراحی شده است. این نرم افزارها، تحلیل هاي آماري اطلاعت بیشتر دربارهخلاصه کتاب کانون ارزیابی و مدیران-فصل یازدهم[…]

خلاصه کتاب کانون ارزیابی و مدیران-فصل دهم

نکات مهم فصل دهم کتاب – کانون هاي توسعه اي همانطور که عنوان شد معمولا دو نوع کانون را باید از هم تفکیک کنیم، کانون ارزیابی، و کانون توسعه اي. البته تمام کانونهاي توسعه اي، بخش ارزیابی را در خود مستتر دارند. کانون ارزیابی عمدتا با هدف اتصال به استخدام و انتصاب است. کانون توسعه اطلاعت بیشتر دربارهخلاصه کتاب کانون ارزیابی و مدیران-فصل دهم[…]

خلاصه کتاب کانون ارزیابی و مدیران-فصل نهم

نکات مهم فصل نهم کتاب – سنجش اعتبار کانون ارزیابی همانطور که عنوان شد اعتبار پیش بینی کانونهاي ارزیابی با ترکیب نمودن ابزارها با مصاحبه هاي روان شناختی، و تست هاي هوش و شخصیت افزایش می یابد. البته گاهی شاهد کانون هاي ارزیابی ضعیف نیز هستیم. استفاده از ارزیابان غیر حرفه اي، عدم طراحی مدل اطلاعت بیشتر دربارهخلاصه کتاب کانون ارزیابی و مدیران-فصل نهم[…]

خلاصه کتاب کانون ارزیابی و مدیران-فصل هشتم

نکات مهم فصل هشتم کتاب – پس از اجراي کانون ارزیابی گاهی کانون ارزیابی، براي شرکت کنندگان آن چنان جذاب است که فراموش می کنند، بعد از کانون، تازه کار شروع می شود. گزارش بازخور، بسته به هدف کانون –استخدام یا توسعه – متفاوت است. اگر هدفش استخدام باشد، پاسخ آري/ خیر از خود گزارش اطلاعت بیشتر دربارهخلاصه کتاب کانون ارزیابی و مدیران-فصل هشتم[…]

خلاصه کتاب کانون ارزیابی و مدیران-فصل هفتم

نکات مهم فصل هفتم کتاب – اجراي کانون ارزیابی در روز اجراي کانون ارزیابی، نقش مدیر کانون بسیار حائز اهمیت است. یک یا دو روز قبل از برگزاري کانون، مجددا به محل برگزاري سر بزنید و از صحت استقرار و وجود تمام تجهیزات، اطمینان حاصل کنید. می توانید اتاق ها را شماره گذاري کنید و اطلاعت بیشتر دربارهخلاصه کتاب کانون ارزیابی و مدیران-فصل هفتم[…]

خلاصه کتاب کانون ارزیابی و مدیران-فصل ششم

نکات مهم فصل ششم کتاب – آموزش ارزیاب ها مهم ترین عامل صحت نتایج کانون، در اختیار داشتن ارزیابان حرفه اي آموزش دیده است. پایا بودن ارزیابی بدین معنا است که در شرایط زمانی و مکانی مختلف ، نتایج ارزیابی یکسان باشد. اگر کانون ارزیابی با هدف استخدام باشد، بهترین ارزیابان، مافوق ها هستند. مثلا اطلاعت بیشتر دربارهخلاصه کتاب کانون ارزیابی و مدیران-فصل ششم[…]

خلاصه کتاب کانون ارزیابی و مدیران-فصل پنجم

نکات مهم فصل پنجم کتاب – برنامه ریزي براي اجراي کانون : بسیاري از سازمانهایی که اولین بار کانون اجرا می کنند، برنامه ریزي براي اجراي آن را ترسناك می دانند….. معمولا باید یک مدیر کانون مشخص کنیم که اگرچه مسلط به ارزیابی است ولی خودش در فاز ارزیابی دخالت نکند. چون وظایف مدیر کانون، اطلاعت بیشتر دربارهخلاصه کتاب کانون ارزیابی و مدیران-فصل پنجم[…]

خلاصه کتاب کانون ارزیابی و مدیران-فصل چهارم

نکات مهم فصل چهارم کتاب – طراحی تمرینها : معمولا مهارتهاي رهبري افراد از طریق بحث گروهی Group Discussion سنجیده می شود. تمرین هاي کانون باید عادلانه طراحی شود. مثلا تمرین هایی که یک آشنایی قبلی خاص با یک فرهنگ یا رشته تخصصی خاصی می طلبد توصیه نمی شود. در کانونهاي ارزیابی به طور معمول اطلاعت بیشتر دربارهخلاصه کتاب کانون ارزیابی و مدیران-فصل چهارم[…]

خلاصه کتاب کانون ارزیابی و مدیران-فصل سوم

نکات مهم فصل سوم کتاب – طراحی مدل شایستگی: این فاز را می توان تحلیل شغل نیز نامید. البته تحلیل شغل با رویکرد رفتارمحور اگر تحلیل شغل و استخراج معیارهاي شایستگی خوب انجام نشود، افراد بر اساس معیارهاي نامناسبی قضاوت خواهند شد. در طراحی مدل شایستگی، صرف اینکه نام معیار را ذکر کنیم کافی نیست- اطلاعت بیشتر دربارهخلاصه کتاب کانون ارزیابی و مدیران-فصل سوم[…]

خلاصه کتاب کانون ارزیابی و مدیران-فصل دوم

نکات مهم فصل دوم کتاب : به طور کلی دو نوع کانون داریم: کانون ارزیابی، کانون توسعه اي، که این دو در نحوه طراحی و اهداف، تفاوتهاي اساسی با هم دارند. براي افزایش اعتبار کانون هاي ارزیابی، باید آنها را با آزمون هوش، آزمون شخصیت، و مصاحبه ترکیب کرد. اگر این ترکیب صورت پذیرد اعتبار اطلاعت بیشتر دربارهخلاصه کتاب کانون ارزیابی و مدیران-فصل دوم[…]